Vĩnh Minh Tự Viện

Saturday, Feb 23rd

Last update04:41:16 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Sách Nói Kinh Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni

Kinh Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni

Email In PDF
Mục lục bài viết
Kinh Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni
1. Kinh Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni
2. Đại Bi Sám Pháp
Tất cả các trang

 

 

 

Tác Giả: Thích Thiền Tâm