Vĩnh Minh Tự Viện

Thursday, Mar 21st

Last update04:41:16 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Sách Nói Kinh A Di Đà Giảng Giải

Kinh A Di Đà Giảng Giải

Email In PDF
Mục lục bài viết
Kinh A Di Đà Giảng Giải
1. Bụt Tại Mười Phương
2. Tịnh Nhiễm Do Tâm
3. Khổ Vui Tương Tác
4. Diệu Dụng Pháp Thân
5. Tích Môn Bản Môn
6. Đạo Tràng Lý Tưởng
7. Gió Chim Thuyết Pháp
8. Tạo Lập Tịnh Độ
9. Nắm Lấy Danh Hiệu
10. Hoa Sen Chín Phẩm
11. Thiền Tịnh Không Hai
12. Gạn Đục Khơi Trong
13. Ba Nguồn Năng Lượng
14. Kinh A Di Đà
Tất cả các trang

 

 

 

Tác Giả: Thích Nhất Hạnh