Vĩnh Minh Tự Viện

Sunday, Feb 24th

Last update04:41:16 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Sách Nói Kinh Hiền Ngu

Kinh Hiền Ngu

Email In PDF
Mục lục bài viết
Kinh Hiền Ngu
1. Phạm Thiên Thỉnh Pháp 1
2. Phạm Thiên Thỉnh Pháp 2
3. Thái Tử Ma Ha Tát Dõa Đem Thân Cho Cọp Ăn
4. Hai Người Dòng Phạm Chí Thọ Bát Quan Trai
5. Đi Ở Lấy Công Cúng Dường
Thần Biển Và Người Đi Buôn
7. Cầu Tự
8. Thái Tử Tu Xà Đề
9. Công Chúa Kim Cương
Tỳ Khưu Kim Tài
11. Hoa Thiên
12. Tỳ Khưu Bảo Thiên
13. Sằn Đề Ba La
14, Vua Từ Lực Hiến Máu
15. Hàng Phục Lục Sư 1
16. Hàng Phục Lục Sư 2
17. Cứ Đà Thí Thân
18. Ưu Ba Tư Na
19. Vua Đại Quang Minh
20. Xuất Gia Công Đức 1
21. Xuất Gia Công Đức 2
22. Sa Di Hộ Giới
23. Người Không Tai Mắt Lưỡi
24. Hai Vợ Chồng Nghèo
25. Bà Lão Bán Nghèo
26. Kim Thiên
27. Trung Tín
28. Tán Đà NInh
29. Bố Thí Đầu
30. Bố Thí Mắt
31. Năm Trăm Người Mù
32. Phú Na Kỳ
33. Ni Đề
34. Đại Kiếp Tân Ninh
35. Tỳ Khưu Ni Vi Diệu
36. Lê Kỳ Di
37. Thiết Đầu La Kiện Ninh
38. A Du Da
39. Bảy Lọ Vàng
40. Sai Ma
41. Cái Sư
42. Đại Thí Tát Biện 1
43. Đại Thí Tát Biện 2
44. A Nan Tổng Trì
45. Ưu Bà Tư
46. Con Ngộ Sát Ch
47. Tu Đạt Làm Tinh Xá
48. Lạc Na Sà Da
49. Cá Trăm Đầu
50. Tịnh Cư Thiên
Tất cả các trang

Hán Dịch: Sa Môn Tuệ Giác

Việt Dịch: HT Thích Trung Quán

Diễn Đọc: Huy Hồ - Văn Ngà -Ánh Tuyết - Hà Thao - Thủy Tiên