Vĩnh Minh Tự Viện

Wednesday, Apr 17th

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại TT.Thích Nguyên Hiền KINH TRUNG A HÀM

KINH TRUNG A HÀM

Email In PDF

GIẢNG SƯ: THÍCH NGUYÊN HIỀN

Có thể nói việc xuất gia theo đạo Phật là một việc cao cả và không nhiều người làm được.Tuy nhiên, một người đã phát Bồ-đề tâm quyết chí xuất trần, nếu không gặp được thuận duyên từ môi trường sống, cộng đồng Tăng lữ, hay không có vị Bổn sư có khả năng hướng dẫn thì tâm Bồ-đề ấy sẽ dễ dàng bị thoái lui. Chính vì thế, những bậc thiện nam tín nữ Phật tử cũng vậy. Nếu chúng ta có duyên đến chùa, được gặp Phật pháp, được nghe giáo lý nhà Phật dưới sự hướng dẫn của Chư Tăng mà chúng ta không chịu tu Phật, học Phật thì đó là một điều thiếu xót trong mỗi tâm thức của chúng ta. Chúng ta sẽ không thấy được nguồn pháp vi diệu mà đức Như Lai đã trải qua bao lần sống chết để tìm ra một chân lý. Đó chính là con đường giải thoát cho nhân loại. Vì vậy. Nếu chúng ta học Phật mà không tìm hiểu giáo lý giác ngộ của Ngài thì vị ấy sẽ không thấy được giá trị đích thực của đạo Phật nằm ở đâu. Rồi những tư tưởng ấy sẽ lớn dần theo năm tháng để rồi vô hình chung đạo Phật cũng như những đạo khác. Đây là một thất bại lớn của người tu Phật và học Phật.Vì thế, nhân ngày thọ bát Quan trai hằng tháng, thầy trụ trì Vĩnh Minh Tự Viện có giảng kinh Trung A-hàm cho quý Phật tử nhằm nâng cao nhận thức về con đường giải thoát giác ngộ mà đức Từ phụ đã từng chỉ dạy.

Ban biên tập vinhminh.net xin trân trọng lần lượt đăng tải các thời pháp thoại này hầu quý Phật tử gần xa có thể lắng nghe.
Kinh Trung A-hàm là gộ kinh gồm 60 quyển, do Sa-môn người nước Kế Tân là Tăng-già-đề-bà và Tăng-già-la-xoa dịch vào đời Đông Tấn, niên hiệu Long An thứ 2 (398). Kinh này là một bộ trong bốn Kinh A-hàm của Phật giáo Bắc truyền. Vì kinh này tập hợp các kinh không dài không ngắn, ở dạng trung bình nên được đặt tên là Trung A-hàm.

Kính chúc các Phật tử vô lượng an lạc, vô lượng cát tường.

BBT Vinhminh.net