Vĩnh Minh Tự Viện

Sunday, Feb 24th

Last update04:41:16 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Sách Nói Kinh Đại Bát Niết Bàn

Kinh Đại Bát Niết Bàn

Email In PDF
Mục lục bài viết
Kinh Đại Bát Niết Bàn
1. Phẩm Tự
2. Phẩm Thuần đà
3. Phẩm Ai Thán
4. Phẩm Trường Thọ
5. Phẩm Kim Cang Thân
6. Phẩm Danh Tự Công Đức
7. Phẩm Tứ Tướng 1
8. Phẩm Tứ Tướng 2
9. Phẩm Tứ Tướng 3
10. Phẩm Tứ Y 1
11. Phẩm Tứ Y 2
12. Phẩm Tà Chánh
13. Phẩm Tứ Đế
14. Phẩm Tứ Đạo
15. Phẩm Như Lai Tánh 1
16. Phẩm Như Lai Tánh 2
17. Phẩm Văn Tự
18. Phẩm Điểu Dụ
19. Phẩm Nghiệp Dụ
20. Phẩm Bồ Tát 1
21. Phẩm Bồ Tát 2
22. Phẩm Đại Chúng Sở Vấn 1
23. Phẩm Đại Chúng Sở Vấn 2
24. Phẩm Hiện Bệnh
25. Phẩm Thánh Hạnh 1
26. Phẩm Thánh Hạnh 2
27. Phẩm Thánh Hạnh 3:
28. Phẩm Thánh Hạnh 4
29. Phẩm Thánh Hạnh 5
30. Phẩm Phạm Hạnh 1
31. Phẩm Phạm Hạnh 2
32. Phẩm Phạm Hạnh 3
33. Phẩm Phạm Hạnh 4
34. Phẩm Phạm Hạnh 5
35. Phẩm Phạm Hạnh 6
36. Phẩm Phạm Hạnh 7
37. Phẩm Phạm Hạnh 8
38. Phẩm Phạm Hạnh 9
39. Phẩm Phạm Hạnh 10
40. Phẩm Phạm Hạnh 11
41. Phẩm Anh Nhi Hạnh
42. Phẩm Cao Đức Qúi Vương Bồ Tát 1
43. Phẩm Cao Đức Qúi Vương Bồ Tát 2
44. Phẩm Cao Đức Qúi Vương Bồ Tát 3
45. Phẩm Cao Đức Qúi Vương Bồ Tát 4
46. Phẩm Cao Đức Qúi Vương Bồ Tát 5
47. Phẩm Cao Đức Qúi Vương Bồ Tát 6
48. Phẩm Cao Đức Qúi Vương Bồ Tát 7
49. Phẩm Cao Đức Qúi Vương Bồ Tát 8:
50. Phẩm Cao Đức Qúi Vương Bồ Tát 9
51. Phẩm Cao Đức Qúi Vương Bồ Tát 10
52. Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát 1
53. Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát 2
54. Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát 3
55. Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát 4
56. Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát 5
57. Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát 6
58. Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát 7
59. Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát 8
60. Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát 9
61. Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát 10
62. Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát 11
63. Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát 12
64. Phẩm Ca Diếp Bồ Tát 1
65. Phẩm Ca Diếp Bồ Tát 2
66. Phẩm Ca Diếp Bồ Tát 3
67. Phẩm Ca Diếp Bồ Tát 4
68. Phẩm Ca Diếp Bồ Tát 5
69. Phẩm Ca Diếp Bồ Tát 6
70. Phẩm Ca Diếp Bồ Tát 7
71. Phẩm Ca Diếp Bồ Tát 8
72. Phẩm Kiều Trần Như 1
73. Phẩm Kiều Trần Như 2
74. Phẩm Kiều Trần Như 3
75. Phẩm Kiều Trần Như 4
76. Phẩm Di Giáo
77. Phẩm Ứng Tận Hoàn Nguyên
78. Phẩm Trà Tỳ
79. Phẩm Cúng Dường Xá Lợi
Tất cả các trang

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Minh Hiển

Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Thiện Quang, Ngọc Mỹ, Tuấn Anh, Tuấn

Khôi, Kim Phượng, Hùng Thanh