Vĩnh Minh Tự Viện

Monday, Jul 15th

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Nghi Lễ Những Bài Tán Rơi Theo Nghi Thức Miền Trung

Những Bài Tán Rơi Theo Nghi Thức Miền Trung

Email In PDF
Mục lục bài viết
Những Bài Tán Rơi Theo Nghi Thức Miền Trung
1. Bài Bồ Đề Diệu Pháp Biến Trang Nghiêm
2. Bài Đại Từ Di Đà Phật
3. Bài Dĩ Thử Chơn Linh
4. Bài Tán Ngũ Phương
5. Bài Đức Trạch
6. Bài Dương Chi
7. Bài Dương Chi (2)
8. Bài Giới Định
9. Bài Giới Định (2)
10. Bài Giới Định (3)
11. Bài Hải Chấn
12. Bài Hải Chấn (2)
13. Bài Hồng Hồng Án Mọ Ni Hồng
14. Bài Hương Tài Nhiệt
15. Bài Hương Tài Nhiệt (2)
16. Bài Hương Xông
17. Bài Huyễn Thân Mộng Trạch
18. Bài Khâm Thán
19. Bài Tâm Nhiên
20. Bài Khể Thủ
21. Bài La Liệt Hương Hoa
22. Bài Nam Kha Mộng Trạch
23, Bài Nẳng Mồ A Di Đà
24. Bài Nguyện Độ Hương Linh
25. Bài Nhất Điện Mộng Hoàng Lương
26. Bài Phật Diện
27. Bài Phụng Thỉnh Tam Bảo
28. Bài A Di Đà Phật
29. Bài Thiện Tài
30. Bài Trầm Nhủ
Tất cả các trang

Những Bài Tán Rơi Theo Nghi Thức Miền Trung