Vĩnh Minh Tự Viện

Sunday, Feb 24th

Last update04:41:16 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Sách Nói Sự Tích Phật A Di Đà Và Bảy Vị Bồ Tát

Sự Tích Phật A Di Đà Và Bảy Vị Bồ Tát

Email In PDF
Mục lục bài viết
Sự Tích Phật A Di Đà Và Bảy Vị Bồ Tát
01. Sự Tích Phật A Di Đà
02. Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát
03. Sự Tích Đại Thế Chí Bồ Tát
04. Sự Tích Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
05. Sự Tích Phổ Hiền Bồ Tát
06. Sự Tích Địa Tạng VươngTát
07. Sự Tích Di Lặc Bồ Tát
08. Sự Tích Chuẩn Đề Bồ Tát
Tất cả các trang

Trích Lục Phật Tạp Chí Từ Bi Âm

Diễn Đọc: Huy Hồ - Đức Uy - Kim Phượng