Vĩnh Minh Tự Viện

Tuesday, Jun 25th

Last update05:58:26 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Phật Học Luận

Luận Ngũ Uẩn

Email In PDF

Đức Thế Tôn nói về Ngũ uẩn: Sắc uẩn; Thọ uẩn; Tưởng uẩn; Hành uẩn; Thức uẩn.

Ý nghĩa chữ Không Trong Trung Quán

Email In PDF

Mỗi loại ý nghĩa của chữ không, không những cái gọi là Không không triệt để, mà còn đem khái niệm Không biến thành rỗng không. Như các học giả Phân phá không thừa nhận cực vi, tâm và tâm sở thật có tự tánh, là những hiện tượng do cực vi hình thành, hay là do năm uẩn tạo thành cái gọi là Ngã, do vậy, cho là tất cả đều là pháp không thật có.

Một Số Vấn Đề Trong A - Tỳ - Đàm

Email In PDF

Không hài lòng với việc phân loại thực tại (các pháp) thành các uẩn, xứ và giới, các bộ phái ngày càng thấy nhu cầu thảo ra một danh sách tổng thể các pháp, và việc này đã đưa đến một liệt kê khá cụ thể cho các mục tiêu thiền quán về những thành tố của vũ trụ được cho là có ảnh hưởng đến việc tu tập giải thoát.

Cập nhật ngày Thứ năm, 19 Tháng 7 2012 16:19

Bát Nhã Đăng Luận

Email In PDF

Cập nhật ngày Thứ ba, 10 Tháng 7 2012 14:46

Bồ Đề Tâm Ly Tướng Luận

Email In PDF

Tác giả: Long Thọ Bồ-Tát.

Hán Dịch: Ngài Thí Hộ - Việt Dịch: Thích Tâm Châu

Cập nhật ngày Thứ năm, 28 Tháng 6 2012 09:40

Luận Thành Duy Thức

Email In PDF

LUẬN THÀNH DUY THỨC

成唯識論

THÀNH DUY THỨC LUẬN

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu

Cập nhật ngày Thứ bảy, 09 Tháng 6 2012 15:26

Trang 10 / 12