Vĩnh Minh Tự Viện

Saturday, Jun 15th

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Thơ - Tùy Bút Pháp Thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” - KTPT 88

Pháp Thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” - KTPT 88

Email In PDF

Pháp Chiếu Đại Sư ban đầu ngài ở chùa Vân Phong tại Hoành Châu chuyên cần tu tập. Năm Đại Lịch thứ tư nhà Đường, ngài mở đạo tràng niệm Phật tại chùa Hồ Đông. Trong tu tập, hành trì ngài và hội chúng nhận thấy có nhiều sự mầu nhiệm, nên mọi người đều phát tâm tinh tấn hành đạo. Tại Đạo tràng này, ngài khai được năm hội.

Năm Đại Lịch thứ năm, ngài được gặp Văn Thù và Phổ Hiền hai vị Đại Bồ Tát tại chùa “Đại Thánh Trúc Lâm tự” ở Ngũ Đài Sơn. Hai vị Bồ Tát khuyên ngài gắng chuyên chí nơi pháp môn niệm Phật để giáo hóa mọi người đồng thọ ký cho ngài sẽ được vãng sanh Cực Lạc và sớm chứng quả Vô Thượng Bồ Đề.

Triều vua Đức Tông, ngài mở đạo tràng niệm Phật ở Tinh Châu cũng được năm hội.
Mỗi đêm khuya, vua và người trong cung thường nghe văng vẳng tiếng niệm Phật rất thanh. Nhà vua sai người theo tiếng mà tìm và sau khi biết đó là tiếng niệm Phật ở đạo tràng tại Tinh Châu. Nhà Vua bèn phái sứ giả mang lễ thỉnh ngài vào triều.

Ngài mở đạo tràng niệm Phật tại Hoàng Cung cũng được năm hội, Vì thế nên người đời gọi là “Ngũ Hội Pháp Sư”.

Một hôm, ngài hội đại chúng lại mà dặn rằng: “Ta về Cực Lạc, mọi người phải gắng tinh tu”.

Dặn bảo xong, ngài ngồi ngay mà tịch.

Qua huyền sử về cuộc đời của Tứ Tổ, chúng ta thấy có nhiều tình tiết mang tính chất huyền bí, trong xã hội hiện đại, người ta khó chấp nhận. Thế nhưng ở đây chúng ta không đi sâu phân tích huyền sử của ngài. Phần cốt lõi chúng ta cần quan tâm là bám chặt vào pháp môn tu tập và phương pháp hành trì của ngài để áp dụng vào đời sống sao cho mang lại lợi ích thiết thực nhất.

Mỗi người sinh ra đều mang theo một nghiệp khác nhau, một phước báu khác nhau, tất cả do nhân quả. Được thân người là khó, được nghe Phật pháp càng khó hơn. Nay ta được làm người, được nghe lời Phật dạy, tin sâu và hành trì quả là một phước duyên thù thắng. Là một hành giả trên bước đường tìm cầu giải thoát, không phải chỉ mong kiếp sau được sinh về cảnh giới niết bàn, nếu ta phát tâm dõng mãnh, tinh tấn tu tập nhất định đạt kết quả an vui ngay trong kiếp hiện tại. Dù chúng ta tu Tịnh độ hay bất kỳ pháp môn nào đi nữa cũng cần phải phước huệ song tu, khi đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên ắt sẽ được sanh về cảnh giới an lành.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88
Pháp thoại “Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư” KTPT 88