Vĩnh Minh Tự Viện

Tuesday, Nov 20th

Last update06:30:55 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Phật Học Kinh

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật

Email In PDF

Phật Nói:

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật

Ta nghe như vầy: Một thuở nọ, đức Phật ở trong vườn Kỳ-Thọ, Cấp-Cô-Độc, tại nước Xá-Vệ, cùng với chúng đại Tỳ-kheo, một nghìn hai trăm năm mươi người câu-hội.

Cập nhật ngày Thứ hai, 04 Tháng 6 2012 08:10

Nghĩa Huyền Thiền Sư- Lâm Tế Ngữ Lục

Email In PDF

Bản tiếng Việt Lâm Tế Ngữ Lục này được trích từ quyển thứ 14 của Chỉ Nguyệt Lục và tập thứ 47 của Bộ Ðại Tạng Kinh. Lý do là phần có trong Chỉ Nguyệt Lục không thấy in trong bộ Ðại Tạng; Ngược lại, phần in trong bộ Ðại Tạng lại không có trong Chỉ Nguyệt Lục, nên chúng tôi dịch cả hai cho đầy đủ.

Cập nhật ngày Thứ ba, 08 Tháng 4 2014 08:01

Đại ý Các Bộ Kinh Thường Tụng

Email In PDF

Mỗi tập kinh Phật thuyết ra đều có ý nghĩa giáo huấn tuỳ với căn cơ của chúng sanh. Do đó, muốn biết công đức của mỗi loại kinh tụng, người Cư sĩ cần phải hiểu đại khái tóm lược ý nghĩa của mỗi cuốn kinh.

Kinh Vô LượngThọ Phật

Email In PDF

KINH VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT

Hán dịch: Tào Nguỵ, Pháp Sư Khương Tăng Khải

Việt dịch: Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

(Pháp Hội Vô Lượng Thọ Như Lai Thứ Năm Kinh Đại Bảo Tích

Hán bộ từ quyển thứ 17 đến hết quyển thứ 18)

Cập nhật ngày Thứ năm, 17 Tháng 5 2012 16:32

Toát Yếu Nội Dung Của Kinh Trường A Hàm

Email In PDF

Kinh Chuyển luân vương tu hành mở đầu bằng lời dạy: “Hãy tự thắp sáng cho mình.” Nói cách khác: hãy tự mình là hòn đảo an toàn cho chính mình. Trên nền tảng giáo huấn này, Phật nói về các quá trình tiến hóa và thoái hóa của xã hội loài người, bao gồm cả vật chất và tinh thần.

Cập nhật ngày Thứ hai, 30 Tháng 4 2012 21:20

Kinh Trung bộ _ HT. Thích Minh Châu dịch

Email In PDF

Kinh Trung bộ
HT. Thích Minh Châu dịch

---o0o---

1. Lời Nói Đầu

 

Cập nhật ngày Thứ năm, 12 Tháng 4 2012 21:26

Trang 5 / 7