Vĩnh Minh Tự Viện

Thursday, Apr 18th

Last update04:41:16 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Phật Học Kinh

Nhân Duyên Dịch Kinh Kiến Chánh

Email In PDF

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Từ lúc xuất gia, ngay cả nhiều năm được diễm phúc tiếp xúc với Đại Tạng kinh, tôi vẫn chưa bao giờ nghe đến tên kinh Kiến Chánh. Năm Quý Mùi (2003), tôi may mắn được về hầu Thầy nhập thất. Một năm sau, sáng ngày 30 tháng 02 năm Giáp Thân, tôi vào hầu thầy, thấy trên nét mặt Thầy có phần khó chịu, ưu tư. Tôi mạo muội vấn an. Thầy đáp: “Khuya nay tự nhiên Thầy thấy chư thiên tầng trời thứ 33 thỉnh Thầy giảng Kinh Kiến Chánh. Thầy nói: “Tôi chưa hề đọc kinh Kiến Chánh, làm sao mà giảng?”. Nói rồi họ vẫn rước lọng thỉnh đi. Lúc ấy có một người cầm quyển kinh Kiến Chánh để trước mặt để Thầy vừa đi vừa đọc, đọc rồi sẽ giảng.

Cập nhật ngày Thứ ba, 14 Tháng 2 2012 11:13

Trang 7 / 7