Vĩnh Minh Tự Viện

Sunday, Feb 24th

Last update04:41:16 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Phật Học Kinh

Bát Nhã Tâm Kinh

Email In PDF

HT. Thích Tuyên Hoá Lược Giảng

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

Bát nhã ba la mật đa tâm kinh
Biệt giải văn nghĩa 1
Biệt giải văn nghĩa 2
Biệt giải văn nghĩa 3
Biệt giải văn nghĩa 4

Cập nhật ngày Thứ hai, 24 Tháng 9 2012 10:40

Kinh Pháp Bảo Đàn Giảng Giải

Email In PDF

Hoà Thượng Thích Thanh Từ

Thiền Viện Thường Chiếu 1999 PL. 2543

Cập nhật ngày Thứ năm, 13 Tháng 9 2012 16:39

Kinh Niệm Phật Ba La Mật

Email In PDF

Kinh Niệm Phật Ba La Mật

Cập nhật ngày Chủ nhật, 05 Tháng 8 2012 10:02

Phật Nói Kinh Phân Biệt Thiện Ác

Email In PDF

Hán dịch:  Ðời Tống, Tây thiên Trung Ấn Ðộ, Sa môn Thiên Tức Tai phụng chiếu

Việt dịch: Thích Chánh Lạc

---o0o---

Quyển Thượng

Tôi nghe như vầy:

Cập nhật ngày Thứ sáu, 20 Tháng 7 2012 09:41

Đôi Điều Cương Yếu Về Kinh Địa Tạng

Email In PDF

Tựa đề của kinh Địa Tạng cần giải thích trước tiên là "U minh Giáo chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ tát Ma ha tát". Có nghĩa đấng giáo chủ cõi U minh là Bổn Tôn Địa Tạng Bồ tát Ma ha tát. Thông thường, chúng ta tin có một vị Bồ tát tên Địa Tạng, Ngài cầm trong tay phải một cây tích trượng và tay trái một hạt minh châu.

Cập nhật ngày Thứ sáu, 02 Tháng 11 2012 07:48

Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải

Email In PDF

Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải.

Cập nhật ngày Thứ bảy, 16 Tháng 6 2012 12:03

Trang 4 / 7