Vĩnh Minh Tự Viện

Saturday, Nov 17th

Last update06:30:55 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Kinh Chú Kinh Qúa Khứ Vị Lai Nhân Qủa

Kinh Qúa Khứ Vị Lai Nhân Qủa

Email In PDF
Mục lục bài viết
Kinh Qúa Khứ Vị Lai Nhân Qủa
1. Chương Một: Nhân Duyên Qúa Khứ
2. Chương Hai: Thành Qủa Hiện Tại
3. Q2: Thái Tử Học Hành - Ra Bốn Cửa Thành
4. Q2: Thái Tử Vượt Thành Xuất Gia - Vua Cho Người Tìm Thái Tử
5. Q2: Thái Tử Tìm Đạo
6. Q2: Thái Tử Tu Khổ Hạnh
7. Q2: Thái Tử Thành Đạo Hóa Độ Năm Anh Em Trần Như
8. Q2: Thế Tôn Dùng Phương Tiện Huyền Sảo Hóa Độ Chúng Sinh 1
9. Q2: Thế Tôn Dùng Phương Tiện Huyền Sảo Hóa Độ Chúng Sinh 2
10. Chương Ba: Kết Thúc - Khích Lệ
Tất cả các trang

Tác giả: "Hán dịch: đời Tống, Tam Tạng Cầu-na-bạt-đà-la"

Dịch: Thích Nhất Chân

Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Phượng

Nguồn: Diệu Pháp Âm