Vĩnh Minh Tự Viện

Sunday, Feb 24th

Last update04:41:16 PM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Kinh Chú Kinh Lương Hoàng Sám

Kinh Lương Hoàng Sám

Email In PDF
Mục lục bài viết
Kinh Lương Hoàng Sám
Lời Tựa
Quyển Thứ Nhất
Quyển Thứ Nhất 1
Quyển Thứ Hai
Quyển Thứ Hai 1
Quyển Thứ Ba
Quyển Thứ Ba 1
Quyển Thứ Tư
Quyển Thứ Tư 1
Quyển Thứ Năm
Quyển Thứ Năm 1
Quyển Thứ Sáu
Quyển Thứ Sáu 1
Quyển Thứ Bảy
Quyển Thú Bảy 1
Quyển Thú Tám
Quyển Thứ Tám 1
Quyển Thứ Chín
Quyển Thứ Chín 1
Quyển Thứ Mười
Quyển Thứ Mười 1
Tất cả các trang

Phật dạy: “Nếu không có phương pháp sám hối thì, tất cả các Phật tử không một ai mà được giải thoát”.

Bộ kinh Lương Hoàng Sám nầy có một hiệu lực mạnh mẽ, làm cho người có tội lỗi được tiêu trừ, phước lành tăng trưởng.

Tác giả: nhà Lương: Hòa thượng Chí Công và Chư Đại Pháp Sư

Dịch: HT Thích Viên Giác

Diễn đọc: Kim Phượng, Thy Mai, Huy Hồ, Thanh Thuyết, Nguyễn Đông

Nguồn: dieuphapam.net