Vĩnh Minh Tự Viện

Sunday, Sep 24th

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Pháp Âm Nghi Lễ Một Số Bài Tán Theo Âm Điệu Huế - Kim Nhật Đạo Tràng

Một Số Bài Tán Theo Âm Điệu Huế - Kim Nhật Đạo Tràng

Email In PDF
Mục lục bài viết
Một Số Bài Tán Theo Âm Điệu Huế
Dương Chi Tịnh Thủy (Tán Sấp)
Hải Chấn Triều Âm
Trí Huệ Hoằng Thâm
Nguyện Thử Hương Hoa Vân (Điệu Thán)
Hiếu Tứ Hiền Tôn (Ôn Hiếu Quang)
Dương Chi Tịnh Thủy (T Lương Nguyên)
Cung Duy Thiên Giáo Chủ (Ôn Hiếu Quang)
Đại Từ Di Đà Phật (T Chúc Thông)
Đông Phương A Sơ Phật (T Lương Nguyên)
Đức Trạch Quần Sanh
Giới Định Chân Hương
Hộ Ngạn Tất Tri Tất Xả
Hộ Ngạn Tát Lý Quán
Hồng Hồng Án Mọ Ni Hồng
Hương Tài Nhiệt
Khế Thủ Quy Y
Khế Thủ - Thiện Tài Đồng Tử
Kim Ô Ngọc Thố (Kham Thám)
Kim Nhật Đạo Tràng
Kinh Văn Cư Sử
Sám Văn Cư Sử
Nam Kha Nhất Mộng Đoạn
Nẵng Mồ A Di Đa Bà Dạ
Ngã Kim Y Giáo
Ngàn De Thác Lư Mo
Nhất Bát Thiên Gia Vạn
Tất cả các trang