Vĩnh Minh Tự Viện

Wednesday, May 22nd

Last update09:58:49 AM GMT

Đường dẫn hiện tại Phật Học Luật

Một Thời Truyền Luật

Email In PDF

Thích Tuệ Sỹ

Người học luật mà không hành trì, khó mà hiểu hết những điều được học có nghĩa lý gì. Trì luật, không phải chỉ sống thanh bạch một mình trên núi rừng với nai với khỉ, độc thiện kỳ thân. Luật, được Phật chế, với mục đích nhiếp tăng. Vị chưa từng sống nhiều năm trong tăng, chưa từng xử lý việc tăng, cũng khó mà hiểu hết giá trị những điều luật.

Cập nhật ngày Thứ tư, 23 Tháng 7 2014 09:39

Pháp Ấn Phải Có Niết Bàn

Email In PDF

HT. Thích Nhất Hạnh

Điều thứ hai đại chúng được học là trong ba Pháp ấn của đạo Bụt phải có Pháp ấn Niết bàn. Nhiều vị kinh sư của Thượng tọa bộ đã bị ám ảnh bởi ý niệm về khổ cho nên đã thay thế Pháp ấn Niết bàn bằng Pháp ấn Khổ. Kinh Chiên Đà (Channa), kinh 262 của bộ Tạp A Hàm, còn giữ lại được nguyên vẹn công thức của ba Pháp ấn: chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, Niết bàn tịch tĩnh (anityāh sarvasamskārāh, nirātmānah sarvadharmāh, santam nirvānam). Công thức này được lặp lại tới năm lần trong kinh này. Kinh Channa của tạng Pāli cũng nói tới chuyện thầy Channa đi cầu Pháp, nhưng đã bỏ mất Pháp ấn thứ ba là Niết bàn, tuy nhiên không dám thêm vào pháp ấn Khổ, sợ nói nếu tất cả các pháp đều là Khổ thì như thế là vơ đũa cả nắm, cho các pháp Tứ diệu đế, Bát chánh đạo v.v... của Bụt cũng là Khổ. Đó là lời giải thích về sau của các tổ Thượng tọa bộ.

Cập nhật ngày Thứ sáu, 08 Tháng 3 2013 09:16

Thế Nào Là Luật Tạng?

Email In PDF

Gs. U KO LAY - Tỳ khưu ni Huyền Châu dịch

Tạng Luật được hình thành từ những điều luật được đặt ra để chỉnh đốn đạo đức tác phong của chúng đệ tử Đức Phật, những người đã được chấp nhận như tỳ khưu, tỳ khưu ni vào Tăng Đoàn. Những luật nầy gồm cả những pháp lệnh có căn cứ của Đức Phật về những phương thúc tác phomg và thu thúc những hành động về cả thân và khẩu. Chúng đề cập đến việc vi phạm giới luật, và có nhũng trường hợp khác nhau của thu thúc và sự khiển trách tuỳ theo tính chất của tội.

Cập nhật ngày Thứ ba, 19 Tháng 2 2013 08:34

Các Cấp Độ Giới Pháp

Email In PDF

A- Dẫn nhập

Trải qua nửa thế kỷ thuyết pháp độ sinh, Ðức Ðạo sư đã hóa độ đủ mọi hạng người, không phân biệt màu da, chủng tộc, giai cấp, sang hèn. Những đệ tử được Thế Tôn hóa độ, do căn cơ trình độ, tuổi tác, giới tính bất đồng, vì thế được chia thành 7 nhóm và được gọi là 7 chúng đệ tử của Phật.

Cập nhật ngày Thứ sáu, 01 Tháng 2 2013 10:10

Bách Trượng Tòng Lâm Thanh Quy

Email In PDF

Việt dịch: Sa môn Thích Bảo Lạc

Chùa Pháp Bảo Sydney và Chùa Viên Giác Đức Quốc

Xuất bản PL. 2552 DL 2008

Cập nhật ngày Thứ hai, 17 Tháng 12 2012 08:54

Luật Tạng Và Những Nguyên Tắc Sống An Lạc

Email In PDF

Luật tạng là một nền văn học rất quan trọng trong đạo Bụt mà không mấy ai nắm vững. Trong giáo đoàn, những vị giỏi về kinh thì được gọi là Kinh sư (Sutra Master), những vị giỏi về luận thì gọi là Luận sư (Abhidharma Master), và các vị nắm vững về luật thì gọi là Luật sư (Vinaya Master).

Cập nhật ngày Thứ năm, 29 Tháng 11 2012 08:33

Trang 1 / 5